پماد استریل چشمی جنتامایسین- ناژو 0.3 %

پماد استریل چشمی جنتامایسین- ناژو 0.3 %

کاربرد: پیشگیری و درمان عفونت های چشمی

بسته بندی: تیوب 3 گرمی

قیمت مصرف کننده: 13،000 ریال

توزیع توسط شرکت های پخش: فردوس و پوراپخش

Write a comment

Related products